لیست شیشه آلات آزمایشگاهی

قابل توجه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی

لیست شیشه آلات آزمایشگاهی وارداتی شرکت سحاب شیمی پاسارگاد به همراه قیمت

شرح

حجم /سایز

کمپانی

مدل

فی

بالن ژوژه درب پلاستیکی کلاس A

1میل

EULAB

کلاس A

188.000

بالن ژوژه درب پلاستیکی کلاس A

2میل

EULAB

کلاس A

188.000

بالن ژوژه درب پلاستیکی کلاس A

5میل

EULAB

کلاس A

78.000

بالن ژوژه درب پلاستیکی کلاس A

10میل

EULAB

کلاس A

78.000

بالن ژوژه درب پلاستیکی کلاس A

20میل

EULAB

کلاس A

88.000

بالن ژوژه درب پلاستیکی کلاس A

25میل

EULAB

کلاس A

89.000

بالن ژوژه درب پلاستیکی کلاس A

50میل

EULAB

کلاس A

89.000

بالن ژوژه درب پلاستیکی کلاس A

100میل

EULAB

کلاس A

98.000

بالن ژوژه درب پلاستیکی کلاس A

200میل

EULAB

کلاس A

168.000

بالن ژوژه درب پلاستیکی کلاس A

250میل

EULAB

کلاس A

178.000

بالن ژوژه درب پلاستیکی کلاس A

500میل

EULAB

کلاس A

198.000

بالن ژوژه درب پلاستیکی کلاس A

1000میل

EULAB

کلاس A

276.000

بالن ژوژه درب پلاستیکی کلاس A

2000میل

EULAB

کلاس A

559.000

شرح

حجم /سایز

کمپانی

مدل

فی

بورت ساده شیر تفلون

10 میل

GAMALAB

کلاس A

680.000

بورت ساده شیر تفلون

25 میل

GAMALAB

کلاس A

790.000

بورت ساده شیر تفلون

50 میل

GAMALAB

کلاس A

890.000

بورت ساده شیر شیشه

100 میل

GAMALAB

کلاس A

790.000

بورت ساده شیر تفلون

10 میل

EULAB

کلاس B

480.000

بورت ساده شیر تفلون

25 میل

EULAB

کلاس B

490.000

بورت ساده شیر تفلون

50 میل

EULAB

کلاس B

490.000

بورت ساده شیر تفلون

100 میل

EULAB

کلاس B

590.000

بورت ساده شیر تفلون رنگی

10 میل

EULAB

کلاس B

540.000

بورت ساده شیر تفلون رنگی

25 میل

EULAB

کلاس B

560.000

بورت ساده شیر تفلون رنگی

50 میل

EULAB

کلاس B

560.000

بورت ساده شیر تفلون رنگی

100 میل

EULAB

کلاس B

760.000

بورت نمونه گیر گاز

100 میلی

EULAB

کلاس A

1.560.000

بورت نمونه گیر نیتروژن

100 میلی

EULAB

کلاس A

1.560.000

میکرو بورت

1 میل

GAMALAB

کلاس A

2.390.000

میکرو بورت

2 میل

GAMALAB

کلاس A

2.390.000

میکرو بورت

3 میل

GAMALAB

کلاس A

2.390.000

میکرو بورت

5 میل

GAMALAB

کلاس A

2.390.000

ستون کروماتوگرافی شیر تفلونی

30*600

EULAB

1.350.000

ستون کروماتوگرافی بدون شیر

30*600

EULAB

1.350.000

ستون کروماتوگرافی شیر تفلونی

35*600

EULAB

1.680.000

ستون کروماتوگرافی شیر تفلونی

40*600

EULAB

1.980.000

بورت اتوماتیک دو شیر ، شیر تفلون سفید با دقت 0.05

10 میل

GAMALAB

کلاس A

3.628.000

بورت اتوماتیک دو شیر ، شیر تفلون سفید با دقت 0.05

25 میل

GAMALAB

کلاس A

3.628.000

بورت اتوماتیک دو شیر ، شیر تفلون سفید با دقت 0.1

50 میل

GAMALAB

کلاس A

3.628.000

بورت اتوماتیک دو شیر ، شیر تفلون رنگی با دقت 0.05

10 میل

GAMALAB

کلاس A

4.490.000

بورت اتوماتیک دو شیر ، شیر تفلون رنگی با دقت 0.05

25 میل

GAMALAB

کلاس A

4.490.000

بورت اتوماتیک دو شیر ، شیر تفلون سفید با دقت 0.1

50 میل

GAMALAB

کلاس A

4.490.000

بورت مخزن پلاستیکی

10 میل

GAMALAB

کلاس AS

1.880.000

بورت مخزن پلاستیکی

25 میل

GAMALAB

کلاس AS

1.880.000

بورت مخزن پلاستیکی

50 میل

GAMALAB

کلاس AS

1.880.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش

5 میل

EULAB

کلاس A

96.900

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش

10 میل

EULAB

کلاس A

96.900

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش

25 میل

EULAB

کلاس A

99.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش

50 میل

EULAB

کلاس A

108.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش

100 میل

EULAB

کلاس A

118.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش

250 میل

EULAB

کلاس A

349.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش

500 میل

EULAB

کلاس A

397.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش

1000 میل

EULAB

کلاس A

570.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش

2000 میل

EULAB

کلاس A

990.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش دربدار

10 میل

EULAB

کلاس A

159.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش دربدار

25 میل

EULAB

کلاس A

189.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش دربدار

50 میل

EULAB

کلاس A

235.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش دربدار

100 میل

EULAB

کلاس A

255.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش دربدار

250 میل

EULAB

کلاس A

339.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش دربدار

500 میل

EULAB

کلاس A

437.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش دربدار

1000 میل

EULAB

کلاس A

670.000

مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش دربدار

2000 میل

EULAB

کلاس A

1.390.000

مزور اکسیژن

100 میلی

EULAB

398.000

پیپت ژوژه

0.5 میل

GAMALAB

کلاس AS

139.000

پیپت ژوژه

1 میل

GAMALAB

کلاس AS

66.000

پیپت ژوژه

2 میل

GAMALAB

کلاس AS

76.000

پیپت ژوژه

3 میل

GAMALAB

کلاس AS

141.000

پیپت ژوژه

4 میل

GAMALAB

کلاس AS

141.000

پیپت ژوژه

5 میل

GAMALAB

کلاس AS

54.000

پیپت ژوژه

10 میل

GAMALAB

کلاس AS

68.000

پیپت ژوژه

11 میل

GAMALAB

کلاس AS

149.000

پیپت ژوژه

15 میل

GAMALAB

کلاس AS

168.000

پیپت ژوژه

20 میل

GAMALAB

کلاس AS

169.000

پیپت ژوژه

25 میل

GAMALAB

کلاس AS

182.000

پیپت ژوژه

50 میل

GAMALAB

کلاس AS

339.000

پیپت ژوژه

100 میل

GAMALAB

کلاس AS

364.000

پیپت مدرج شیشه ای

1

BGB

کلاس A

39.000

پیپت مدرج شیشه ای

2

BGB

کلاس A

39.000

پیپت مدرج شیشه ای

5

BGB

کلاس A

59.000

پیپت مدرج شیشه ای

10

BGB

کلاس A

89.000

پیپت مدرج شیشه ای

11

BGB

کلاس A

119.000

پیپت مدرج شیشه ای

20

BGB

کلاس A

119.000

پیپت مدرج شیشه ای

25

BGB

کلاس A

138.000

پیپت مدرج شیشه ای

50

BGB

کلاس A

278.000

پیپت مدرج شیشه ای

100

BGB

کلاس A

339.000

پیپت میکرو

1

EULAB

74.000

پیپت میکرو

10

EULAB

84.000

پیپت میکرو

25

EULAB

97.000

پیپت میکرو

100

EULAB

98.000

پیپت میکرو

200

EULAB

168.000

پیپت میکرو

500

EULAB

178.000

پیپت میکرو

1000

EULAB

199.000

پیپت سرنگی

1 میل

GAMALAB

کلاس AS

490.000

پیپت سرنگی

2 میل

GAMALAB

کلاس AS

490.000

پیپت سرنگی

5 میل

GAMALAB

کلاس AS

549.000

پیپت سرنگی

10 میل

GAMALAB

کلاس AS

669.000

پیپت سرنگی

20 میل

GAMALAB

کلاس AS

669.000

پیپت سرنگی

25 میل

GAMALAB

کلاس AS

669.000

پیپت اتوماتیک شیشه ای

5 میل

EULAB

1.344.000

پیپت اتوماتیک شیشه ای

10 میل

EULAB

1.344.000

پیپت اتوماتیک شیشه ای

15 میل

EULAB

1.344.000

پیپت اتوماتیک شیشه ای

20 میل

EULAB

1.368.000

پیپت اتوماتیک شیشه ای

25 میل

EULAB

1.368.000

پیپت ملانژور

سفید

HBG

178.000

پیپت ملانژور

قرمز

HBG

178.000

بشر کوتاه

25

GAMALAB

کلاس A

54.800

بشر کوتاه

50

GAMALAB

کلاس A

59.400

بشر کوتاه

100

GAMALAB

کلاس A

59.400

بشر کوتاه

150

GAMALAB

کلاس A

59.400

بشر کوتاه

250

GAMALAB

کلاس A

59.400

بشر کوتاه

400

GAMALAB

کلاس A

78.000

بشر کوتاه

600

GAMALAB

کلاس A

89.800

بشر کوتاه

800

GAMALAB

کلاس A

158.000

بشر کوتاه

1000

GAMALAB

کلاس A

168.000

بشر کوتاه

2000

GAMALAB

کلاس A

334.000

بشر کوتاه معمولی

25

EULAB

45.000

بشر کوتاه معمولی

50

EULAB

46.000

بشر کوتاه معمولی

100

EULAB

48.000

بشر کوتاه معمولی

150

EULAB

63.000

بشر کوتاه معمولی

250

EULAB

54.000

بشر کوتاه معمولی

400

EULAB

68.000

بشر کوتاه معمولی

600

EULAB

82.000

بشر کوتاه معمولی

800

EULAB

128.000

بشر کوتاه معمولی

1000

EULAB

128.000

بشر کوتاه معمولی

2000

EULAB

228.000

بشر کوتاه معمولی

3000

EULAB

780.000

بشر کوتاه معمولی

5000

EULAB

890.000

بشر بلند معمولی

50

EULAB

65.000

بشر بلند معمولی

100

EULAB

82.000

بشر بلند معمولی

150

EULAB

89.000

بشر بلند معمولی

250

EULAB

99.000

بشر بلند معمولی

400

EULAB

110.000

بشر بلند معمولی

600

EULAB

149.000

بشر بلند معمولی

800

EULAB

158.000

بشر بلند معمولی

1000

EULAB

188.000

دکانتور شیر تفلون گلابی شکل

100

EULAB

330.000

دکانتور شیر تفلون گلابی شکل

250

EULAB

366.000

دکانتور شیر تفلون گلابی شکل

500

EULAB

422.000

دکانتور شیر تفلون گلابی شکل

1000

EULAB

440.000

دکانتور شیر تفلون گلابی شکل

2000

EULAB

880.000

دکانتور سیلندری شیر تفلون مدرج

50

EULAB

340.000

دکانتور سیلندری شیر تفلون مدرج

100

EULAB

379.000

دکانتور سیلندری شیر تفلون مدرج

250

EULAB

412.000

دکانتور سیلندری شیر تفلون مدرج

500

EULAB

488.000

دکانتور سیلندری شیر تفلون مدرج

1000

EULAB

599.000

دکانتور سیلندی شیر تفلون ساده

50

EULAB

298.000

دکانتور سیلندی شیر تفلون ساده

100

EULAB

320.000

دکانتور سیلندی شیر تفلون ساده

250

EULAB

365.000

دکانتور سیلندی شیر تفلون ساده

500

EULAB

399.000

دکانتور سیلندی شیر تفلون ساده

1000

EULAB

440.000

پیکنومتر ساده کالیبره

5

SIMAX

890.000

پیکنومتر ساده کالیبره

10

SIMAX

890.000

پیکنومتر ساده کالیبره

25

SIMAX

890.000

پیکنومتر ساده کالیبره

50

SIMAX

890.000

پیکنومتر ساده کالیبره

100

SIMAX

1.490.000

پیکنومتر ترمومتر دار

10

TGI

780.000

پیکنومتر ترمومتر دار

25

TGI

870.000

پیکنومتر ترمومتر دار

50

TGI

970.000

پیکنومتر ترمومتر دار

100

TGI

1.890.000

قیف بوخنر

50

چین

74.000

قیف بوخنر

70

چین

74.000

قیف بوخنر

90

چین

86.000

دسیکاتور شیر دار

180

چین

649.000

دسیکاتور شیر دار

210

چین

789.000

دسیکاتور شیر دار

240

چین

1.120.000

دسیکاتور شیر دار

300

چین

1.466.000

دسیکاتور ساده

180

چین

650.000

دسیکاتور ساده

210

چین

740.000

دسیکاتور ساده

240

چین

980.000

دسیکاتور ساده

300

چین

1.280.000

پتری دیش (پلیت )

80*15

SIMAX

49.000

پتری دیش (پلیت )

100*15

SIMAX

49.000

پتری دیش (پلیت )

120*20

SIMAX

79.000

پتری دیش (پلیت )

150*20

چین

119.000

پلیت 96 خانه U , V

کارتل

69.000

پوار پیپت دو زمانه

D&N

198.000

پوار پیپت سه زمانه

D&N

198.000

پوار پیپت بند دار

D&N

249.000

پوار بورت

D&N

249.000

پوار پیپت پاستور

D&N

38.000

مخزن بورت سفید

2.5 لیتری

SIMAX

579.000

مخزن بورت رنگی

2.5 لیتری

SIMAX

579.000

مخزن بورت سفید

2 لیتری

EULAB

449.000

مخزن بورت رنگی

2 لیتری

EULAB

449.000

پیپت تفنگی ژربر

1 میل

آلمان

485.000

پیپت تفنگی ژربر

10 میل

آلمان

485.000

ارلن دهانه تنگ

25 میلی

EULAB

29.000

ارلن دهانه تنگ

50 میلی

EULAB

32.000

ارلن دهانه تنگ

100 میلی

EULAB

39.000

ارلن دهانه تنگ

200 میلی

EULAB

56.000

ارلن دهانه تنگ

250 میلی

EULAB

41.000

ارلن دهانه تنگ

300 میلی

EULAB

59.000

ارلن دهانه تنگ

500 میلی

EULAB

58.000

ارلن دهانه تنگ

1000 میلی

EULAB

119.000

ارلن دهانه تنگ

2000 میلی

EULAB

238.000

ارلن دهانه تنگ

3000 میلی

EULAB

444.000

ارلن دهانه تنگ

5000 میلی

EULAB

788.000

ارلن دهانه گشاد

50 میلی

EULAB

44.000

ارلن دهانه گشاد

100 میلی

EULAB

44.000

ارلن دهانه گشاد

250 میلی

EULAB

51.000

ارلن دهانه گشاد

500 میلی

EULAB

69.000

ارلن دهانه گشاد

1000 میلی

EULAB

128.000

ارلن دهانه گشاد

2000 میلی

EULAB

290.000

ارلن دهانه تنگ

50 میلی

GAMALAB

کلاس A

56.900

ارلن دهانه تنگ

100 میلی

GAMALAB

کلاس A

57.400

ارلن دهانه تنگ

250 میلی

GAMALAB

کلاس A

67.800

ارلن دهانه تنگ

500 میلی

GAMALAB

کلاس A

74.300

ارلن دهانه تنگ

1000 میلی

GAMALAB

کلاس A

125.000

ارلن دهانه تنگ

2000 میلی

GAMALAB

کلاس A

333.000

ارلن خلا

100

آلمان

540.000

ارلن خلا

250

آلمان

540.000

ارلن خلا

500

آلمان

630.000

ارلن خلا

1000

آلمان

780.000

ارلن خلا

2000

آلمان

1.350.000

کریستالیزور

60 میلیمتر

EULAB

139.000

کریستالیزور

90 میلیمتر

EULAB

155.000

کریستالیزور

100 میلیمتر

EULAB

188.000

کریستالیزور

125 میلیمتر

EULAB

215.000

کریستالیزور

150 میلیمتر

EULAB

339.000

کریستالیزور

180 میلیمتر

EULAB

428.000

بطری سفید مایعی

30 میل

چین

25.000

بطری سفید مایعی

60 میل

چین

29.000

بطری سفید مایعی

125 میل

چین

35.000

بطری سفید مایعی

250 میل

چین

39.000

بطری سفید مایعی

500 میل

چین

46.000

بطری سفید مایعی

1000 میل

چین

65.000

بطری رنگی مایعی

30 میل

چین

27.000

بطری رنگی مایعی

60 میل

چین

35.000

بطری رنگی مایعی

125 میل

چین

39.000

بطری رنگی مایعی

250 میل

چین

44.000

بطری رنگی مایعی

500 میل

چین

69.000

بطری رنگی مایعی

1000 میل

چین

74.000

بطری رنگی مایعی

10000 میل

چین

2.570.000

بطری سفید پودری

30 میلی

چین

25.000

بطری سفید پودری

60 میلی

چین

34.000

بطری سفید پودری

125 میلی

چین

38.000

بطری سفید پودری

250 میلی

چین

46.000

بطری سفید پودری

500 میلی

چین

55.000

بطری سفید پودری

1000 میلی

چین

78.000

بطری رنگی پودری

30 میلی

EULAB

33.000

بطری رنگی پودری

60 میلی

EULAB

36.000

بطری رنگی پودری

125 میلی

EULAB

44.000

بطری رنگی پودری

250 میلی

EULAB

50.000

بطری رنگی پودری

500 میلی

EULAB

56.000

بطری رنگی پودری

1000 میلی

EULAB

78.000

بطری رنگی پودری

5000 میلی

EULAB

1.440.000

بطری رنگی پودری

10000 میلی

EULAB

1.880.000

بطری درپیچدار قابل اتوکلاو درب آبی

100 میلی

GAMALAB

کلاس AS

98.000

بطری درپیچدار قابل اتوکلاو درب آبی

250 میلی

GAMALAB

کلاس AS

108.000

بطری درپیچدار قابل اتوکلاو درب آبی

500 میلی

GAMALAB

کلاس AS

138.000

بطری درپیچدار قابل اتوکلاو درب آبی

1000 میلی

GAMALAB

کلاس AS

188.000

بطری درپیچدار رنگی

100 میلی

EULAB

188.000

بطری درپیچدار رنگی

250 میلی

EULAB

198.000

بطری درپیچدار رنگی

500 میلی

EULAB

249.000

بطری درپیچدار رنگی

1000 میلی

EULAB

259.000

بطری درپیچدار رنگی بورو سیلیکات

100 میلی

آلمان

کلاس A

223.000

بطری درپیچدار رنگی بورو سیلیکات

250 میلی

آلمان

کلاس A

256.000

بطری درپیچدار رنگی بورو سیلیکات

500 میلی

آلمان

کلاس A

312.000

بطری درپیچدار رنگی بورو سیلیکات

1000 میلی

آلمان

کلاس A

445.000

بطری درپیچدار رنگی بورو سیلیکات

2000 میلی

آلمان

کلاس A

656.000

بطری درپیچدار رنگی بورو سیلیکات

3000 میلی

آلمان

کلاس A

1.380.000

بطری درپیچدار رنگی بورو سیلیکات

5000 میلی

آلمان

کلاس A

2.590.000

بطری درپیچدار رنگی بورو سیلیکات

10000 میلی

آلمان

کلاس A

4.780.000

بطری درپیچدار رنگی بورو سیلیکات

20000 میلی

آلمان

کلاس A

8.520.000

بطری یدی

50 میلی

آلمان

87.000

بطری یدی

100 میلی

آلمان

139.000

بطری یدی

250 میلی

آلمان

169.000

بطری یدی

500 میلی

آلمان

188.000

لام ساده

72 عددی

چین

39.800

لام روده

72 عددی

چین

44.000

لام تک حفره ای

72 عددی

چین

570.000

لام دو حفره ای

72 عددی

چین

794.000

لام گرد قطر 18

1000عددی

چین

790.000

لام گرد قطر 20

1000عددی

چین

790.000

لامل هاواردسل

PYSER

1.218.000

لام نئوبار با درجه بندی مشبک دو گانه مطابق با توما Thoma

ISOTERM

1.780.000

لام نئوبار آینه دار با درجه بندی مشبک مطابق با Neubauer

ISOTERM

1.780.000

لام نئوبار آینه دار با درجه بندی مشبک مطابق با Neubauer پیشرفته

ISOTERM

1.780.000

لام نئوبار با درجه بندی مشبک دو گانه مطابق با تورک Turk

ISOTERM

1.780.000

لام نئوبار با درجه بندی مشبک دو گانه مطابق با بورکر Burker

ISOTERM

1.780.000

ترمومتر الکلی جهت کاربردهای عمومی با الکل قرمز رنگ و درجه بندی 1 درجه و طول 30 سانتی متر و جای آویز

-20 تا 100 درجه

ALLA فرانسه

359.000

ترمومتر الکلی جهت کاربردهای عمومی با الکل قرمز رنگ و درجه بندی 1 درجه و طول 40 سانتی متر و جای آویز

-10 تا 250 درجه

ALLA فرانسه

359.000

ترمومتر الکلی جهت کاربردهای عمومی با الکل قرمز رنگ و درجه بندی 1 درجه و طول 30 سانتی متر و جای آویز و روکش PVC

-20 تا 250 درجه

ALLA فرانسه

498.000

ترمومتر جیوه ای و درجه بندی 2 درجه و طول 26 سانتی متر و جای آویز و دقت 4 درجه

-20 تا 400 درجه

ALLA فرانسه

359.000

ترمومتر جیوه ای و درجه بندی 2 درجه و طول 26 سانتی متر و جای آویز و دقت 4 درجه

-20 تا 360 درجه

ALLA فرانسه

569.000

ترمومتر جیوه ای و درجه بندی 0.1 درجه و طول 60 سانتی متر و جای آویز و دقت 0.1 درجه

-1 تا 101 درجه

ALLA فرانسه

1.790.000

ترمومتر الکلی دو جداره با الکل قرمز رنگ و درجه بندی 1 درجه و طول 26 سانتی متر و جای آویز

-10 تا 100 درجه

ALLA فرانسه

569.000

هیدرومتر مناسب کاربردهای عمومی از رنج 0.600 تا 1.100 گرم بر لیتر با فاصله 50 میلیگرم بر لیتر

ALLA فرانسه

549.000

هیدرومتر مناسب کاربردهای عمومی از رنج 0.600 تا 2.100 گرم بر لیتر با فاصله 100 میلیگرم بر لیتر

ALLA فرانسه

448.000

بومه الکل ترمومتر دار

0-100%

0-30 درجه

ALLA فرانسه

698.000

شرح

حجم /سایز

کمپانی

مدل

فی

بالن ته گرد

50 میل

EULAB

44.000

بالن ته گرد

100 میل

EULAB

49.000

بالن ته گرد

250 میل

EULAB

62.000

بالن ته گرد

500 میل

EULAB

85.000

بالن ته گرد

1000 میل

EULAB

139.000

بالن ته گرد

2000 میل

EULAB

318.000

بالن ته صاف

50 میل

EULAB

49.000

بالن ته صاف

100 میل

EULAB

53.000

بالن ته صاف

250 میل

EULAB

63.000

بالن ته صاف

500 میل

EULAB

86.000

بالن ته صاف

1000 میل

EULAB

143.000

بالن ته صاف

2000 میل

EULAB

389.000

سل شیشه ای

1*1*4.5

آلمان

222.000

سل شیشه ای

1*2.2*4.5

آلمان

334.000

سل شیشه ای

2.2*1*4.5

آلمان

412.000

سل کوارتز

1*1*4.5

دابی تک

1.190.000

شیشه ساعت

4.5

EULAB

24.000

شیشه ساعت

60

EULAB

24.000

شیشه ساعت

70

EULAB

27.000

شیشه ساعت

80

EULAB

36.000

شیشه ساعت

90

EULAB

39.000

شیشه ساعت

100

EULAB

49.000

شیشه ساعت

120

EULAB

49.000

شیشه ساعت

150

EULAB

55.000

شیشه ساعت

180

EULAB

67.000

قیف گوچ

35

EULAB

P4

239.000

قیف گوچ

35

EULAB

P5

239.000

قیف گوچ

60

EULAB

5-1

244.000

قیف گوچ

100

EULAB

5-1

244.000

قیف گوچ

130

EULAB

5-1

389.000

قیف گوچ

250

EULAB

5-1

528.000

قیف گوچ

500

EULAB

5-1

649.000

قیف گوچ

1000

EULAB

5-1

1.230.000

قیف ایمهوف ساده

1000میلی

آلمان

TGI

3.380.000

قیف ایمهوف شیردار

1000میلی

آلمان

TGI

3.980.000

کروزه قوچ

30

P1

198.000

کروزه قوچ

30

P4

198.000

کروزه قوچ

50

P1

224.000

کروزه قوچ

50

P4

224.000

قیف شیشه ای بلند

50

EULAB

33.900

قیف شیشه ای بلند

60

EULAB

33.900

قیف شیشه ای بلند

75

EULAB

33.900

قیف شیشه ای بلند

90

EULAB

36.000

قیف شیشه ای بلند

120

EULAB

112.000

قیف شیشه ای بلند

150

EULAB

198.000

هاون پرسلین

6 سانت

چین

56.000

هاون پرسلین

8 سانت

چین

64.000

هاون پرسلین

10 سانت

چین

68.000

هاون پرسلین

12.5 سانت

چین

98.000

هاون پرسلین

15 سانت

چین

118.000

هاون شیشه ای

60 میل

چین

54.000

هاون شیشه ای

75 میل

چین

55.000

هاون شیشه ای

90 میل

چین

64.000

هاون شیشه ای

120 میل

چین

89.000

هاون شیشه ای

150 میل

چین

139.000

هاون شیشه ای

180 میل

چین

139.000

ست فیلتراسیون غشایی تمام شیشه ای

500 میلی

چین

5.890.000

ست فیلتراسیون غشایی تمام شیشه ای

1000 میلی

چین

5.980.000

ست فیلتراسیون غشایی تمام شیشه ای

2000 میلی

چین

6.720.000

لوله سانتریفوژ

10 میل

آلمان

16.000

لوله سانتریفوژ

15 میل

آلمان

17.000

لوله سانتریفوژ ته صاف

50 میل

آلمان

59.000

لوله سانتریفوژ ته صاف

100 میل

آلمان

64.000

لوله درپیچدار قابل اتوکلاو

12*100

آلمان

13.000

لوله درپیچدار قابل اتوکلاو

16*100

آلمان

13.000

لوله درپیچدار قابل اتوکلاو

16*160

آلمان

14.000

لوله درپیچدار قابل اتوکلاو

20*200

آلمان

32.000

لوله درپیچدار قابل اتوکلاو

24*300

آلمان

35.000

لوله درپیچدار قابل اتوکلاو

30*300

آلمان

54.000

لوله آزمایش مدرج روداژ دار دربدار

5میل

آلمان

57.000

لوله آزمایش مدرج روداژ دار دربدار

10 میل

آلمان

58.000

لوله آزمایش مدرج روداژ دار دربدار

15 میل

آلمان

58.000

لوله آزمایش مدرج روداژ دار دربدار

20 میل

آلمان

64.000

لوله نسلر مدرج

10 میل

آلمان

62.000

لوله نسلر مدرج

25 میل

آلمان

62.000

لوله نسلر مدرج

50 میل

آلمان

64.000

لوله نسلر مدرج

100 میل

آلمان

64.000

لوله کلر متری نسلر

10 میل

آلمان

144.000

لوله کلر متری نسلر

25 میل

آلمان

149.000

لوله کلر متری نسلر

50 میل

آلمان

189.000

لوله کلر متری نسلر

100 میل

آلمان

278.000

قطره چکان پوار دار سفید

60 میل

چین

34.000

قطره چکان پوار دار سفید

125 میل

چین

36.000

قطره چکان پوار دار رنگی

60 میل

چین

34.000

قطره چکان پوار دار رنگی

125 میل

چین

36.000

ظروف توزین بلند

25

EULAB

25

121.000

ظروف توزین بلند

25

EULAB

40

149.000

ظروف توزین بلند

30

EULAB

50

198.000

ظروف توزین بلند

30

EULAB

60

228.000

ظروف توزین بلند

35

EULAB

70

189.000

ظروف توزین بلند

40

EULAB

70

221.000

ظروف توزین کوتاه

40

EULAB

25

174.000

ظروف توزین کوتاه

50

EULAB

30

174.000

ظروف توزین کوتاه

60

EULAB

30

174.000

ظروف توزین کوتاه

70

EULAB

40

199.000

شیشه گازشور

250 میل

چین

298.000

شیشه گازشور

500 میل

چین

339.000

فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم

21/32

چین

G1

122.000

فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم

21/32

چین

G2

122.000

فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم

21/32

چین

G3

122.000

فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم

21/32

چین

G4

122.000

فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار

21/32

چین

G1

138.000

فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار

21/32

چین

G2

138.000

فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار

21/32

چین

G3

138.000

فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار

21/32

چین

G4

138.000

کپسول شیشه ای ته صاف و ته گرد

60 میل

چین

59.800

کپسول شیشه ای ته صاف و ته گرد

90 میل

چین

59.800

کپسول شیشه ای ته صاف و ته گرد

120 میل

چین

59.800

کپسول شیشه ای ته صاف و ته گرد

150 میل

چین

59.800

مبرد حبابدار

35 سانت

ایران

198.000

مبرد ساده

35 سانت

ایران

199.000

مبرد مارپیچ

35 سانت

ایران

199.000

تانک کروماتوگرافی شیاردار

22*22*14

آلمان

4.490.000

بوتیرومتر شیر

ژربر سوئیس

270.000

بوتیرومتر پنیر

ژربر سوئیس

890.000

بوتیرومتر بستنی

ژربر سوئیس

670.000

بوتیرومتر کره

ژربر سوئیس

790.000

بوتیرومتر خامه 50%

ژربر سوئیس

690.000

بوتیرومتر خامه 70%

ژربر سوئیس

890.000

دستگاه ماکروکجلدال شامل شیشه آلات 10 قسمتی ، شوف بالن 1 لیتری ، پایه و گیره 1 سری

ایران

2.650.000

دستگاه سوکسله شامل شیشه آلات سه قسمتی ، کارتوش آلمانی ، شوف بالن 1 لیتری ، پایه و گیره 1 سری

ساخت ایران

2.650.000

سری کامل شیشه آلات تقطیر کجلدال 10 قطعه ای یدکی

ساخت ایران

670.000

سری کامل شیشه آلات سه قطعه ای سوکسله 500 میلی لیتری

ساخت ایران

670.000

دستگاه اسانس گیری کلونجر تک شیر با بالن 1 لیتری از جنس پیرکس

ساخت ایران

2.960.000

دستگاه اسانس گیری کلونجر دو شیر با بالن 1 لیتری از جنس پیرکس

ساخت ایران

3.990.000

ترمومتر الکلی

-10تا 110

چین

29.000

ترمومتر جیوه ای

0-360 درجه

چین

78.000

سرسمپلر زرد مرغوب

1000عددی

چین

189.000

سرسمپلر آبی مرغوب

500عددی

چین

139.000

سرسمپلر سفید مرغوب

1000عددی

چین

289.000

توجه : جهت تسریع در پاسخگویی ترجیحا بوسیله پست الکترونیک یا پیام کوتاه برروی موبایل شماره 09126775377 با ما ارتباط برقرار کنید.

لیست کامل موجودی لوازم و تجهیزات همراه با قیمت در وبسایت شرکت سحاب شیمی بصورت فایل آماده دانلود میباشد

www.sahabshimi.com
با ما با تلفن88756692-88756693 و پست الکترونیک info@sahabshimi.com تماس بگیرید.

سحاب شیمی

حامد کاظمی

کلمات کلیدی : شیشه آلات – آزمایشگاهی – پیرکس – ارلن – بشر – پیپت – بالن – ژوژه – دکانتور – هاون – بوخنر – قیف – بطری – کریستالیزور – درپیچدار – سفید – قهوه
ای – پودری – مایعی – پوار – مخزن – دسیکاتور – پیکنومتر – کندانسور – سوکسله – کجلدال – بورت – گازشور – مزور – استوانه مدرج – کلونجر