لیست کامل مواد شیمیایی آزمایشگاهیقابل توجه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی ، لیست مواد شیمیایی وارداتی شرکت سحاب شیمی پاسارگاد ساخت مرک آلمان همراه با قیمت ، تاییدیه آنالیز و
اطلاعات ایمنی کالا

توجه : جهت تسریع در پاسخگویی با داشتن کد کالای درخواستی ، ترجیحا بوسیله پست الکترونیک یا پیام کوتاه برروی موبایل شماره 09126775377 با ما ارتباط برقرار
کنید.

ایمیل شرکت : info@sahabshimi.com

سایت رسمی شرکت سحاب شیمی : www.sahabshimi.com

قیمتهای روز فروردین ماه سال 1393

آب اکسیژنه 5/2 لیتری 108597 مرک آلمان 2.180.000

آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115333 مرک آلمان 2.000.000

آب دوتره (دوتریوم اکساید) 25 میلی 103428 مرک آلمان 5.780.000

آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان 2.680.000

آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان 4.780.000

آلفا نفتول 250 گرمی 822289 مرک آلمان 1.660.000

آلفا نفتیل امین 100 گرمی 822291 مرک آلمان 1.680.000

آلومینیوم پودر 250 گرمی 101056 مرک آلمان 1.860.000

آلومینیوم گرانول 1 کیلوگرمی 820051 مرک آلمان 2.865.000

آلومینیوم فویل 250 گرمی 101057 مرک آلمان 4.849.000

آلومینیوم اکساید یک کیلویی 101097 مرک آلمان 2.180.000

آلومینیوم ایزو پروکساید 250 گرمی سیگما آمریکا 2.890.000

آلومینیوم بوتیلات 250 میلی لیتری 820054 مرک آلمان 2.630.000

آلومینیوم سولفات 18 آبه 5 کیلویی 101102 مرک آلمان 5.289.000

آلومینیوم نیترات بدون آب 1 کیلویی 101086 مرک آلمان 2.780.000

آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی 101091 مرک آلمان 1.880.000

آمونیاک 25% 2،5 لیتری 105422 مرک آلمان 1.480.000

آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی 101047 مرک آلمان 1.990.000

آمونیوم استات 1 کیلویی 101115 مرک آلمان 2.640.000

دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190 مرک آلمان سحاب شیمی پاسارگاد 2.190.000

آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلویی 103791 مرک آلمان 2.680.000

آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی 103776 مرک آلمان 2.718.000

آمونیوم سولفات 1 کیلویی 101216 مرک آلمان 1.689.000

آمونیوم سولفید 20% مرک آلمان 105442 1لیتری 4.390.000

آمونیوم کربنات 250 گرمی 159504 مرک آلمان 1.180.000

آمونیوم فلوراید 250 گرمی 101164 مرک آلمان 1.490.000

آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی 101131 مرک آلمان 4.880.000

آمونیوم پر سولفات 500 گرمی 101201 مرک آلمان 990.000

آمونیوم کلراید 1 کیلویی 100924 مرک آلمان 1.649.000

آمونیوم مونو وانادات 100 گرمی 101226 مرک آلمان 1.990.000

آمونیوم سریم نیترات 100گرمی 102276 مرک آلمان 2.260.000

آمونیوم نیترات 1 کیلویی 101188 مرک آلمان 2.280.000

آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 250 گرمی 101181 مرک آلمان 3.980.000

دی آمونیوم هیدروژن فسفات 101206 مرک آلمان 500گرمی 1.998.000

آمونیوم دی هیدروژن فسفات 101126 مرک آلمان500 گرمی 1.998.000

4آمینو بنزوییک اسید PABA 1 کیلویی 100102 مرک آلمان 3.290.000

آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293 مرک آلمان 1.680.000

آمینو نفتول سولفونیک اسید 100099 مرک آلمان 25 گرمی 1.390.000

آلیزارین رد اس 106278مرک آلمان 25 گرمی سحاب شیمی پاسارگاد 1.290.000

آنیلین 822256 مرک آلمان 1 لیتری 1.988.000

آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان 2.880.000

آیرون II کلرید 4 آبه 103861 مرک آلمان1 کیلویی 3.149.000

آیرون II سولفات 7 آبه 103965 مرک آلمان 1کیلویی 1.980.000

آیرون II استات 50 گرمی ساخت سیگما آمریکا 4.780.000

آیرون (آهن ) III سولفات 7 آبه 99% 500 گرمی آزمایشگاهی ساخت چین 698.000

آیرون III نیترات 103883 مرک آلمان 1 کیلویی 1.990.000

آیرون III اکساید 103924 مرک آلمان 250 گرمی 2.790.000

اپی کلرو هیدرین ۱ لیتری 803296مرک المان 2.790.000

اتانول 100986 مرک آلمان 2.5 لیتری 1.880.000

اتانول 100983 مرک آلمان 99.9% 2.5 لیتری 2.190.000

اتیدیوم برماید E7637 1 گرمی سیگما آمریکا 1.440.000

اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری 2.590.000

اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان 1.798.000

اتیل استات 100864 مرک آلمان2،5 لیتری 1.880.000

اتیل اولئات 814762 بسته 250 میلی لیتری مرک آلمان 2.770.000

اتیل بنزن مرک آلمان 801372 بسته 1 لیتری 2.980.000

اتیلن گلیکول 100949 مرک آلمان2،5 لیتری 2.150.000

اتیلن دی آمین 800947 مرک آلمان 100 میلی 2.150.000

تری اتیل آمین 808352 بسته 500 میلی لیتری مرک آلمان 1.380.000

تری اتیل آمین هیدروکلراید 821135 مرک آلمان 250 گرمی 2.588.000

اتیل متیل کتون 106014 مرک آلمان 2،5 لیتری 2.170.000

استارچ (نشاسته گندم) 111685 مرک آلمان1 کیلویی 2.988.000

استارچ 111685 مرک آلمان 100 گرمی 960.000

استیل استون 800023 مرک آلمان 1 لیتری 2.690.000

استوفنون 800028 مرک آلمان 1 لیتری 1.988.000

استون 100013 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.878.000

استون 100014 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.790.000

استونیتریل (کرماتوگرافی) 100030 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.990.000

استرانسیوم استات 100 گرمی آلفاایسر آمریکا 4.280.000

استرانسیوم کربنات سحاب شیمی پاسارگاد 500 گرمی 33392 آلفا ایسر آمریکا 2.369.000

اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی11.980.000

اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی 10.980.000

اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری 3.480.000

اسید استیک 100056 گلاسیال مرک آلمان 2.5 لیتری 1.880.000

اسید اسکوربیک ( ویتامین سی ) ( آسکوربیل پالمیتات) 2.5 کیلویی 500090 مرک آلمان 3.880.000

اسید اولئیک 1 لیتری 100471 مرک آلمان 2.080.000

اسید اسپارتیک 100گرمی100126 مرک آلمان 1.990.000

اسید اگزالیک 2آبه 1 کیلویی100492 مرک آلمان 2.580.000

اسید اوریک 25 گرمی100817 مرک آلمان 1.080.000

اسید پریودیک 100 گرمی 822288 مرک آلمان 2.890.000

اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی 1.990.000

اسید بنزوئیک 100136 مرک آلمان 100 گرمی 1.190.000

اسید بوریک 100165 مرک آلمان 1 کیلویی 1.767.000

اسید برومیدریک (هیدرو برومیک اسید ) 500 میلی 18730 ساخت فلوکا سویس 2.200.000

اسید تارتاریک 100802 مرک آلمان 1 کیلویی 2.890.000

اسید ترفتالئیک 800762 بسته 100 گرمی مرک آلمان 2.990.000

اسید ترفتالدهید 821075 بسته 10 گرمی مرک آلمان 2.490.000

اسید تیوگلیکولیک 822336 مرک آلمان 1 لیتری 2.790.000

اسید پیکریک هندی 500 گرمی 2.880.000

اسید سولفوریک 100731 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.770.000

اسید سالسیلیک 1کیلوگرمی 818731 مرک آلمان 2.830.000

اسید سولفو سالسیلیک 800691 دو آبه مرک آلمان 1 کیلویی 2.990.000

اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی 948.000

اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی 2.760.000

اسید سالیسیلیک 100631 مرک آلمان 1 کیلویی 3.180.000

اسید سیتریک 100244 مرک آلمان 1 کیلویی1.360.000

اسید جیبرلیک 5 گرمی G7645 سیگما 2.598.000

اسید فسفریک 100563 مرک آلمان 2،5 لیتری 2.190.000

اسید فلوریدریک 100337 مرک آلمان 2،5 لیتری 4.400.000

اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264 2.390.000

اسید فولوئیک 25 گرمی ساخت کره 1.480.000

اسید فولیک 5 گرمی 103984 مرک آلمان 2.290.000

اسید فرولیک ۵ گرمی 128708 سیگما 2.390.000

اسید فتالیک 1 کیلویی P30303 سیگما آمریکا 2.890.000

اسید فیتیک P2852 5 گرمی زیگما آمریکا 2.590.000

اسید کافئیک 2 گرمی C0625 سیگما 5.320.000

اسید کوماریک ۱گرمی سیگما 2.390.000

اسید گلوتامیک 250 گرمی 100291 مرک آلمان 1.730.000

اسید گلیکولیک 1لیتری سحاب شیمی پاسارگاد گرمی 104106 مرک آلمان 2.139.000

اسید گلی اگزالیک یک آبه 25 گرمی 804107 مرک آلمان 2.280.000

اسید لاکتیک 100366 مرک آلمان 2،5 لیتری 3.144.000

اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) 100314 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.780.000

اسید هیومیک 10 گرمی 53680 سیگما آمریکا 1.690.000

اسید پرکلریک 70% 100519 مرک آلمان 2،5 لیتری 7.890.000

اسید نیتریک 65% 100456 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.820.000

اسید نیتریک 100% دود زا 100450 مرک آلمان 1 لیتری 8.990.000

اسید نیکوتینیک 818714 مرک المان 100 گرمی 1.730.000

اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر 800181 بسته 1 لیتری 2.588.000

اسید متا فسفریک 100546 مرک آلمان 100 گرمی 2.180.000

اسید مالئیک 1 کیلویی 800380 مرک المان 2.120.000

اسید مولیبدیک 1 کیلویی 100400 مرک آلمان 3.600.000

اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532 مرک آلمان 2.280.000

اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان 2.120.000

اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی 12103 ساخت آلفا ایسر آمریکا 6.220.000

استایرن 807679 مرک آلمان 1 لیتری 1.998.000

استامید 822343 مرک آلمان 100 گرمی 978.000

اریوکروم بلک تی 103170 مرک آلمان 100 گرمی 2.130.000

اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمی 1.180.000

اکسیداز (تترا متیل فنیلن دی آمین دی کلراید) 821102 مرک آلمان 10 گرمی 1.980.000

اکسید مس 104465 مرک آلمان 100 گرمی 1.450.000

اگزالیل کلراید 25 میلی لیتری 807066 مرک آلمان 2.670.000

اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان 2.230.000

ال سیستئین 100 گرمی 102838 سحاب شیمی پاسارگاد مرک آلمان 2.890.000

ال سیستئین هیدرو کلراید 102839 مرک آلمان 25 گرمی 2.989.000

ال پرولین 107434 مرک آلمان 10 گرمی 1.187.000

ال آلانین 25 گرمی سیگما آمریکا 1.489.000

ال آرژنین 101542 مرک آلمان 100 گرمی 1.988.000

ال آرابینوز 25 گرمی زیگما آمریکا 2.598.000

ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی 1.988.000

ارسنیک اکساید 100 گرمی سیگما آمریکا 2.350.000

اکریل آمید 800830 مرک آلمان 1کیلویی 1.990.000

اکتان سولفونیک اسید سدیم سالت 112292 مرک آلمان 5 گرمی 4.800.000

ان آمیل الکل 807500 مرک آلمان 2،5 لیتری 4.340.000

انتلان 100869 مرک آلمان500 میلی 2.280.000

ان پنتان 107176 مرک آلمان 1 لیتری 1.588.000

ان هپتان 104365 مرک آلمان 1 لیتری 1.588.000

ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291 1.990.000

ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368 1.880.000

ان اکتان 250 میلی لیتری 806910 مرک آلمان 2.890.000

ان دو دکان 250 میلی لیتری 820543 مرک آلمان 3.120.000

ان هگزان کروماتوگرافی 1 لیتری 104391 مرک آلمان 1.390.000

انیدرید مالئیک 100 گرمی 800408 مرک آلمان 1.280.000

انیدرید فتالئیک 500 میلی لیتری 800947 مرک آلمان 1.590.000

آنتراسین 820109 مرک آلمان 100گرمی 1.789.000

اوره 818710 مرک آلمان 1 کیلویی 1.279.000

اورنج جی 115925 مرک آلمان 25 گرمی 2.340.000

اورتو فنانترولین 107225 مرک آلمان 10 گرمی 1.990.000

ائوزین بلو 115934 مرک آلمان 25 گرمی 1.880.000

ایزوبوتیل متیل کتون 106146 مرک آلمان 2،5 لیتری 2.668.000

ایزو آمیل الکل 822255 مرک آلمان 2،5 لیتری 2.660.000

ایزو بوتانل 100985 مرک آلمان سحاب شیمی پاسارگاد 1 لیتری 958.000

ایزو پروپیل اتر 2.5 لیتری 100867 مرک آلمان 4.380.000

ایزو پروپیل مریستات 822102 مرک آلمان 1 لیتری 2.390.000

ایزو پنتیل الکل (2 –پنتانول ) 500 میلی لیتری 807501 مرک آلمان 2.730.000

ایزولوسین 100 گرمی 105362 مرک آلمان 2.860.000

ایزوفتالیک اسید 1 کیلویی 800607 مرک آلمان 2.980.000

ایتریم نیترات 119809استاندارد سلوشن مرک آلمان 500 میلی 3.990.000

ایتریم نیترات 6آبه ساخت کره 25 گرمی 2.990.000

ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281 2.780.000

ایندول استیک اسید 100353 مرک آلمان 10 گرمی 2.878.000

ایندول بوتیریک اسید 5 گرمی سیگما آمریکا 1.588.000

ایندیوم 25 گرمی 112196مرک آلمان 6.980.000

ایندیم کلراید 10 گرمی 11859 آلفا آمریکا 4.890.000

ایریدیوم کلراید 5 گرمی 206245 سیگما آمریکا 5.200.000

اورسینول 5 گرمی 820933 مرک آلمان 1.489.000

اورتو تولوئیدین 2.5 لیتری آرت 808312 مرک آلمان 1.889.000

باریم کلراید 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101717 1.694.000

باریم پراکساید 500گرمی 11428 سیگما آمریکا 2.990.000

باریم استات 101704 مرک آلمان 1 کیلویی 2.990.000

باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255 مرک آلمان 5گرمی 3.990.000

باریم سولفات101750 مرک آلمان 5 کیلویی 4.390.000

باریم هیدرواکساید 101735 مرک آلمان سحاب شیمی پاسارگاد 1 کیلویی 2.290.000

برم (برومین ) 820171 مرک آلمان 250 میلی لیتری 3.330.000

برومو تیمول بلو 103026 مرک آلمان 25 گرمی 3.380.000

1-برومو 3-کلرو پروپان 250 میلی لیتری 801627 مرک آلمان 3.589.000

بروسین سولفات 237868زیگما آمریکا 25گرمی 2.340.000

برموفنل بلو 108122 مرک آلمان 25 گرمی 2.998.000

برموکروزول گرین 108121 مرک آلمان 25 گرم 4.980.000

برومو کروزول رد 5 گرمی 105225 مرک آلمان 1.928.000

بنزوئیل پر اکساید 801641 مرک آلمان250 گرمی 2.270.000

بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک آلمان 3.498.000

بنزیل الکل 2.5 لیتری 100981 مرک آلمان 3.350.000

برومو بنزن 250 میلی لیتری پانراک اسپانیا 1.988.000

دی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738 مرک آلمان 2.598.000

1بوتانل 100988 مرک آلمان 2،5 لیتری 3.988.000

2 بوتانل 109630 مرک آلمان 2،5 لیتری 2.290.000

1 بوتان تیول 801587 مرک آلمان 100 میلی لیتری 1.980.000

بوتیل استات 101974 مرک آلمان 1 لیتری 898.000

بوتیل الکل 2.5 لیتری 101990 مرک آلمان 2.739.000

بوتیل هیدرواکسی آنیسول 817023 مرک آلمان 1کیلویی 15.430.000

بوتیل هیدرواکسی تولوئن 817074 مرک آلمان 1کیلویی 3.180.000

بروسین 818308 مرک آلمان 50گرمی 2.948.000

بنزآلدئید 801756 مرک آلمان 2،5 لیتری 4.788.000

بنزن 101782 مرک آلمان 2،5 لیتری 2.380.000

بنزن تری کربوکسیلیک اسید 25 گرمی 801299 مرک آلمان 1.990.000

بنزوفنون 801801 مرک آلمان 250 گرمی 1.549،000

بنزویین ۸۰۱۷۷۶ مرک آلمان ۲۵۰ گرمی 2.170.000

بنزیل آمینو پیریدین 50 گرمی 814831 مرک آلمان 3.880.000

بنزیل کلراید 1 لیتری 801809 مرک آلمان 2.590.000

بنزیل بنزوات سحاب شیمی پاسارگاد 1لیتری 818701 مرک آلمان 2.780.000

بنزو تیوفن 841538 مرک آلمان 10 گرمی 3.270.000

بنگال رز 5 گرمی 198250 سیگما آمریکا 2.480.000

دی بنزو تیوفن 820409 مرک آلمان 25 گرمی 3.670.000

بتا نفتول 822290 مرک آلمان 1 کیلویی 2.993.000

بی فنیل امید 820528 مرک آلمان 1 کیلویی 2.340.000

بوتیل آکریلات ۵۰۰ میلی 800832 مرک آلمان 2.490.000

بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک آلمان 1.550.000

بیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400 مرک آلمان 2.280.000

بیسموت نیترات 101878 مرک آلمان 250 گرمی 1.990.000

بیوتین 100 میلی گرمی B4501 سیگما آمریکا 1.780.000

تایرون 100 گرمی فلوکا سویس 1 بسته 5.530.000

تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری 800658 مرک آلمان 1.760.000

تترا اتیل آمونیوم بروماید 250 گرمی 822147 مرک آلمان 3.330.000

تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید35%، AR 250 میلی 822149 مرک آلمان 3.330.000

تترا بوتیل آمونیوم هیدروکساید %40 ، AR 100 میلی 818759 مرک آلمان 2.230.000

تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 818858 مرک آلمان100 گرمی 3.398.000

تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 118312 مرک آلمان 25 گرمی 8.980.000

تترا پروپیل آمونیوم هیدروکساید 50 میلی سیگما آمریکا 3.780.000ریال

تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162 مرک آلمان 7.690.000

تتراکلرید کربن 102222 مرک آلمان 2،5 لیتری 4.880.000

تترا متیل بنزیدین 108622 مرک آلمان 1 لیتری 2.788.000

تترا متیل آمونیوم هیدرواکساید 108124 بسته 250 میلی مرک آلمان 3.980.000

تترا فلورو بوریک اسید L14037 آلفایزر آمریکا بسته 100 گرمی 2.199.000

تترا هیدروفوران 108114 مرک آلمان 2،5 لیتری 3.380.000

ترایتون X100 108603 مرک آلمان 1 لیتری 3.980.000

تریس 108219 مرک آلمان 100گرمی 2.770.000

تریس هیدروکلراید 108219 مرک آلمان 100 گرمی 2.890.000

تری اتیل سیترات 500 میلی 800251 مرک آلمان 2.760.000

تری بوتیل آمین 1 لیتری 808358 مرک آلمان 1.780.000

تری کلرو استیک اسید 100810 مرک آلمان 1 کیلویی 3.679.000

تری فلورو استیک اسید 100 میلی 808260 مرک آلمان 1.660.000

تری فنیل تترازولیوم کلراید 108380 مرک آلمان 10 گرمی 2.689،000

تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270 مرک آلمان 2.780.000

تری اتانول آمین آزمایشگاهی 2.5 لیتری با خلوص 99.9% ساخت چین 3.925.000

تری اتیل آمین 1 لیتری کم لب بلژیک 1.390.000

تری اتواکسی وینیل سیلان 100 میلی لیتری 808276 مرک آلمان 3.330.000

تریپان بلو 5 گرمی T6146 زیگما آمریکا 1.690.000

تریپسین 500mg Sigma USA T1426 6.859.000

تلوریت پتاسیم 105164 مرک آلمان 25 گرمی 1.498.000

تلوریوم دی اکساید 25 گرمی 112356 مرک آلمان 3.860.000

تولوئن 108323 مرک آلمان سحاب شیمی پاسارگاد 2،5 لیتری 1.980.000

تولوئن کروماتو گرافی 108327 مرک آلمان 1 لیتری 4.890.000

تویین 20 1 لیتری 817072 مرک آلمان 2.688.000

تویین 80 1 لیتری 822187 مرک آلمان 2.697.000

تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی ساخت SDFine هند 3.590.000

تیتانیوم پودر 250 گرمی 112379 مرک آلمان 7.290.000

تیتانیوم دی اکساید 100808 مرک آلمان 1 کیلویی 2.260.000

تیتانیوم ایزو پروپواکساید 100میلی لیتری 205273 زیگما آمریکا 3.180.000

تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری 812382 مرک آلمان 6.290.000

تیتانیوم تری کلراید 250 میلی 808307 مرک آلمان 3.280.000

تیترازول بافر پی هاش 4 مرک آلمان 109884 آمپول 468.000

تیترازول بافر فسفات پی هاش 7 مرک آلمان 109887 آمپول 468.000

تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان 109956 آمپول 698.000

تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان 109959 آمپول 598.000

تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال 109092 مرک آلمان 1 لیتری 2.969.000

تترازول سدیم کلراید 0.1 نرمال مرک آلمان 109945 مرک آلمان آمپول 1.498.000

تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال 109970مرک آلمان آمپول 1.098.000

تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آلمان 109973 آمپول 849.000

تیترازول اسید سولفوریک 1 نرمال 109981 مرک آلمان آمپول 1.362.000

تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان 109990 آمپول 3.680.000

تیترازول ید 1،. نرمال مرک آلمان 109910 آمپول 1.290.000

تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان 109992 آمپول 1.108.000

تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال سحاب شیمی پاسارگاد مرک آلمان 109950 آمپول 768.000

تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال 109900 مرک آلمان آمپولی 1.280.000

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109935 1.255.000

تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال 109928 مرک آلمان 1.280.000

تترا کلرو اوریک اسید سه آبه مرک آلمان 101582 بسته 1 گرمی 15.630.000

تترا بوتیل تیتانات 500 میلی لیتری 821084 مرک آلمان 5.680.000

تترا ان بوتیل امونیوم برماید 1 کیلویی 818839 مرک آلمان 4.390.000

تمد 100 میلی لیتری مرک آلمان 2.698.000

تنگستن 100 گرمی 112406 مرک آلمان 2.880.000

تیو سیانات امونیوم 101212 مرک آلمان 1 کیلویی 2.569.000

تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک آلمان 1.897.000

تیمول بلو 25 گرمی مرک آلمان2.749.000

تیو استامید 250 گرمی 108170 مرک آلمان 4.489.000

تیوسیانات جیوه 104484 مرک آلمان 25 گرمی 2.149.000

تیوره 107979 مرک آلمان 250 گرمی 1.120.000

تیومرسال 817043 مرک آلمان 100 گرمی 9.798.000

تیونیل کلراید 99% بسته یک لیتری ساخت هند 2.977.000

تیمول فتالئین 25 گرمی 108175 مرک آلمان 3.180.000

پارا تولوئیدین 808315 بسته 250 گرمی مرک آلمان 2.298.000

پارافین 107160 مرک آلمان 2،5 لیتری 2.190.000

پارانیتروآنیلین 822292 مرک آلمان 250گرمی 2.120.000

پالادیوم استات 818056 مرک آلمان 1 گرمی 4.890.000

پالادیوم کلراید 807110 مرک آلمان 1 گرمی 3.440.000

پالادیوم نیترات 1 گرمی 814573 مرک آلمان 4.590.000

پیریدین 107462 مرک آلمان 1 لیتری 3.390.000

پی پیریدین 100 میلی 822299 مرک آلمان 1.8180.000

پیرازین 100 گرمی 807064 مرک آلمان 1.958.000

1 پنتان تیول 841749 مرک آلمان 50 میلی لیتری 3.790.000

پنتا اکسید فسفر 100540 مرک آلمان 1 کیلویی 2.515.000

2پنتانول 500میلی 807501 مرک آلمان 2.290.000

پتاسیم هیدرواکساید 105033 مرک آلمان 1 کیلویی 1.150.000

پترولیوم بنزن 100909 مرک آلمان 5 لیتری 3.388.000

1 پروپانل 100996 مرک آلمان 1 لیتری 1.559.000

2 پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) 100995 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.630.000

1 پروپان تیول 250 میلی لیتری 807529 مرک آلمان 1.980.000

پپتون 500 گرمی 102239 مرک آلمان 2.898.000

پتاسیم فلزی 804815 مرک آلمان 25 گرمی 2.265.000

پتاسیم برماید 104905 مرک آلمان 500 گرمی 2.440.000

پتاسیم دی کرومات 104862 مرک آلمان 1 کیلویی 5.690.000

پتاسیم پرکلرات 105076 بسته 250 گرمی مرک آلمان 2.990.000

پتاسیم کرومات مرک آلمان 104952 250گرمی 1.990.000

پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات سحاب شیمی پاسارگاد 250 گرمی 108092 مرک آلمان 2.297.000

پتاسیم استات 1کیلویی 104820 مرک آلمان 2.390.000

پتاسیم پرمنگنات شارلو اسپانیا 1 کیلویی 2.390.000

پتاسیم پرمنگنات pa 105082 مرک آلمان 250 گرمی 1.690.000

پتاسیم پریدات 100 گرمی مرک آلمان 1.978.000

پتاسیم تیوسیانات 105125 مرک آلمان 1 کیلویی 2.180.000

پتاسیم تلوریت 100 گرمی 105164 مرک آلمان 4.690.000

پتاسیم سیترات 104956 مرک آلمان 5 کیلویی 5.390.000

پتاسیم پرسولفات 105090 مرک آلمان 1 کیلویی 2.355.000

پتاسیم تیو سولفات 100 گرمی 12669 سیگما آمریکا 3.390.000

پتاسیم کلراید 104936 مرک آلمان 1 کیلویی 1.420.000

پتاسیم کلراید محلول 3 مولار مرک آلمان 104817 250 میلی لیتر 1.520.000

پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) 104982 مرک آلمان 500گرمی 2.490.000

دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه 105099 مرک آلمان 1 کیلویی 3.245،000

پتاسیم اگزالات هیدرات 105073 مرک آلمان 1 کیلویی 2.248،000

پتاسیم دی هیدروژن فسفات 104873 مرک آلمان 250 گرمی 1.790.000

پتاسیم کربنات 104924 مرک آلمان 1کیلویی 1.998.000

پتاسیم سولفات 105151 مرک آلمان 1کیلویی 1.758.000

سولفید پتاسیم 44% بسته 250 گرمی 105134 مرک آلمان 1.980.000

پتاسیم سیانید مرک آلمان 104967 بسته 250 گرمی 2.598.000

پتاسیم نیترات 105061 مرک آلمان 1کیلویی 1.480.000

پتاسیم نیتریت 250گرمی 105067 مرک آلمان 1.867.000

پتاسیم هیدروژن فتالات 104874 مرک آلمان 250 گرمی 2.499.000

پتاسیم هیدروژن کربنات 104852 مرک آلمان 1 کیلویی 1.949،000

پتاسیم هیدروژن دی یدات 104867 50 گرمی مرک آلمان 2.584.000

پتاسیم یدات 105050 مرک آلمان 500 گرمی 2.980.000

پتاسیم یدید 105043 مرک آلمان 250گرمی 3.900.000

پروتئیناز K 100 میلی گرمی Sigma ساخت آمریکا 3.990.000

پلی اتیلن گلیکول 400 مرک آلمان 807485 بسته 1 لیتری 2.190.000

پلی اتیلن گلایکول 6000 مرک المان 807491 1 کیلویی 2.418.000

پلی اتیلن گلیکول 20000 مرک آلمان 817018 بسته 1 کیلویی 2.790.000

پلی اتیلن گلیکول 1000 مرک آلمان 807488 بسته 1 لیتری 2.190.000

پلی وینیل بوتیرال 250 گرمی 190977 آلدریچ آمریکا 18.390.000

پلی وینیل الکل 100 گرمی 114266 مرک آلمان 1.780.000

پلی وینیل پیرولیدون 100 گرمی 107443 مرک آلمان 1.990.000

پلاتین 1 گرمی ریدل 3.970.000

پلاتینیوم تترا کلراید 807347 مرک آلمان 1 گرمی 3.860.000

پروپاژیل الکل ۲۵۰ میلی 807050 مرک آلمان 3.980.000

پروپیلن گلیکول 107478 مرک آلمان 2.5 لیتری 2.298.000

پروپیلن اکساید 1 لیتری 807027 مرک آلمان 2.614.000

پودر مس 102703 مرک آلمان سحاب شیمی پاسارگاد 250 گرمی 2.148.000

پیرول 25 میلی لیتری 807492 مرک آلمان 1.990.000

دی اتیل اتر 100926 مرک آلمان 5 لیتری 4.880.000

دی اتیل امین 803010 مرک آلمان 2.5 لیتری 5.180.000

دی اتیل سولفات 1 لیتری 803105 مرک آلمان 2.770.000

دی اتانل امین 803116 مرک آلمان 1 لیتری 2.108.000

دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر 803127 مرک آلمان 1 لیتری 3.370.000

دی اتیلن تری امین پنتا استیک اسید 10 گرمی (DTPA) D6518 سیگما آمریکا 2.480.000

دی استیل منوکسیم 102918 مرک آلمان 100 گرمی 1.989.000

1و4 دی اکسان 103115 مرک آلمان 1 لیتری 1.560.000

دی آمینو پروپان 1 لیتری مرک آلمان 821041 هر بسته 2.990.000

1و6 دی آمینو هگزان 250 گرمی 804323 مرک آلمان 2.790.000

دی اکسید سلنیوم 50 گرمی 800653 مرک آلمان 1.730.000

دی سدیم تترا بورات (بوراکس ) 500 گرمی 106308 مرک آلمان 1.360.000

دی کرومات امونیوم 101149 مرک آلمان 1 کیلویی 2.869.000

2و6 دی کلرو پیریدین 100 گرمی 820455 مرک آلمان 3.190.000

دی کلرومتان 106050 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.880.000

دی مدیوم بروماید 112130 مرک آلمان 1 گرمی 7.780.000

دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115 مرک آلمان 2.149.000

دی متیل استامید 803235 مرک آلمان 1 لیتری 1.980.000

دی متیل پروپیلن دی آمین 818434 بسته 100 میلی مرک آلمان 2.180.000

دی متیل سولفواکساید 116743 مرک آلمان 1 لیتری 2.090.000

دی متیل سولفوکساید دوتره 103424 مرک آلمان 25 میلی لیتری 13.590.000

دی متیل سولفات 500 میلی 803071 مرک آلمان 2.230.000

دی متیل فرمامید 103053 مرک آلمان 2،5 لیتری 2.249.000

دی متیل گلی اکسیم 100 گرمی 103062 مرک آلمان 3.830.000

دی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408 مرک آلمان 3.288.000

دی تیو تریتول 111474 بسته 1 گرمی مرک آلمان 1.980.000

دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی D199303 سیگما آمریکا 2.159.000

دی نیترو فنل 822043 بسته 100 گرمی مرک آلمان 2.280.000

دی سولفین بلو 112144 مرک آلمان 25 گرمی 3.890.000

دی سدیم هیدروژن فسفات 106573 مرک آلمان 5 کیلویی 4.250.000

دی سیکلو سرین بسته 1 گرمی C6880 سیگما آمریکا 3.688.000

دی فنیل آمین 820528 مرک آلمان 100 گرمی 1.940.000

دی فنیل کاربازاید 25گرمی 103091 سحاب شیمی پاسارگاد مرک آلمان 1.155.000

دودسیل آمین 100 گرمی 803527 مرک آلمان 1.980.000

رایت مرک آلمان 25 گرمی 109278 2.598.000

روغن صدر مرک آلمان 500 میلی 106965 3.810.000

روغن امرسیون 104699 مرک آلمان100 میلی 990.000

روغن سیلیکون 109762 مرک آلمان 100 میلی 1.668.000

روی 108789 مرک آلمان 1 کیلویی 3.480.000

روی استات 1 کیلویی 108802 مرک آلمان 2.860.000

روی اکسید 1 کیلویی 108849 مرک آلمان 2.580.000

روی سولفات 7 آبه 1 کیلویی 108883 مرک آلمان 1.668.000

روی نیترات 1 کیلویی 108833 مرک آلمان 3.188.000

روی یدید 108828 مرک آلمان بسته 25 گرمی 1.940.000

روتنیوم دی اکساید 5 گرمی 810560 مرک آلمان 3.370.000

رزورسینول 107593 مرک آلمان 100 گرم 1.779،000

زایلن سیانول 110590 مرک آلمان 5 گرمی 3.618.000

زایلازین 5 میلی ساینس لب آمریکا 2.108.000

زیرکونیوم دی اکساید اکروس آمریکا 100 گرمی 2.930.000

ژلاتین مرک آلمان 1 کیلویی 104078 2.330.000

ساکاروز 107651 مرک آلمان 1 کیلویی 1.598.000

سافرانین 115948 مرک آلمان 25 گرمی 1.940.000

ستاولن مرک آلمان 100 گرمی 2.588.000

ستیل الکل 818704 مرک آلمان 1 کیلویی 1.998.000

ستیل تری متیل آمونیوم برماید 102342 مرک آلمان بسته 100 گرمی 2.588.000

سدیم ازاید 822335 مرک آلمان 100 گرمی 2.588.000

سدیم استات 106267 مرک آلمان 500گرم 998.000

سدیم ارسنیت سحاب شیمی پاسارگاد 106277 مرک آلمان 1 لیتر 2.330.000

سدیم ارسنات 100 گرمی ساخت BDH 2.588.000

سدیم پتاسیم تارتارات ( نمک راشل) 108087 مرک آلمان 500 گرمی 1.398.000

سدیم برماید 106360 مرک آلمان 1 کیلویی 2.330.000

سدیم بوروهیدرید 818823 مرک آلمان 100 گرم 3.989.000

سدیم بی کربنات 106323 مرک آلمان 500گرمی 998.000

سدیم بی سولفیت 806356 مرک آلمان 1لیتری 1.980.000

سدیم پتاسیم کربنات 106683 بسته 500 گرمی 1.690.000

سدیم سولفید اکروس آمریکا 1 کیلویی 3.239.000

سدیم سیانید 106437 بسته 1 کیلویی مرک آلمان 2.660.000

سدیم بنزوات 106290 مرک آلمان 25 کیلویی 29.549.000

سدیم دی کرومات 106336 مرک آلمان 1 کیلویی 2.598.000

سدیم پرسولفات 106609 مرک آلمان 1 کیلویی 2.144.000

سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک آلمان 2.144.000

سدیم تترابورات 10 ابه 106303 مرک آلمان 1 کیلویی 1.760.000

سدیم پراکسید 106563 مرک آلمان 100 گرمی 2.998.000

سدیم تیو سولفات 106512 مرک آلمان 500 گرمی 1.760.000

سیلیکاژل 105553 مرک آلمان TLC1 بسته 4.159.000

سیلیکاژل 105554 مرک آلمان TLC1 بسته 4.059.000

سلیکاژل 60F کروماتوگرافی 107739 بسته 1 کیلویی 4.159.000

سیلیکاژل 101925 مرک آلمان 1 کیلویی 2.218.000

سیلیسیوم 50 گرمی انگلستان ساخت BDH 2.200.000

سیلیسیوم تترا کلراید 1 لیتری 807706 مرک آلمان 8.840.000

سدیم دی هیدروژن فسفات 106345 مرک آلمان سحاب شیمی پاسارگاد 1 کیلویی 1.269.000

سدیم دی تیونیت (سدیم هیپوسولفیت ) 500 گرمی 106507 مرک آلمان 1.998.000

دی سدیم هیدروژن فسفات 106574 مرک آلمان 1 کیلویی 1.649.000

سدیم دودسیل بنزن سولفونات 500گرمی ساخت هند 2.460.000

سدیم سولفات 10 آبه 822286 مرک آلمان 1 کیلویی 2.080.000

سدیم سولفیت 106652 مرک آلمان 1 کیلویی 1.260.000

سدیم هیدروژن سلنیت 106340 مرک آلمان 50 گرمی 2.120.000

سدیم لاکتات 50% 2.5لیتری 106522 مرک آلمان 2.980.000

دی سدیم ساکسینات 100 گرمی 820151 مرک آلمان 1.290.000

تری سدیم سیترات 2 آبه 106448 مرک آلمان 1 کیلویی 1.438.000

تری سدیم فسفات 106577 مرک آلمان 1 کیلویی 2.798.000


دی سدیم اگزالات 106557 مرک آلمان 1 کیلویی 2.290.000

سدیم فلوراید 250 گرمی 106441 مرک آلمان 1.680.000


سدیم کربنات 106398 مرک آلمان 1 کیلویی 1.599.000

سدیم کلراید (نمک طعام ) 106404 مرک آلمان 1 کیلویی 988.000

سدیم گلوکونات 1کیلویی 817054 مرک آلمان 2.290.000

سدیم متا پریدات 106597 مرک آلمان 50 گرمی 1.998.000

سدیم مولیبدات 2 آبه 106521 مرک آلمان 250 گرمی 4.380.000

سدیم نیترات 106535 مرک آلمان 1 کیلویی 1.598.000

سدیم نیتریت 106544 مرک آلمان 1 کیلویی 1.470.000

سدیم هیدرید 100 گرمی 814552 مرک آلمان 2.290.000

سدیم هیدروکسید (سود) 106482 مرک آلمان 1 کیلویی 999.000

سرب استات 107375 مرک آلمان 1 کیلویی 2.380.000

سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 107365 مرک آلمان 500 گرمی 2.889.000

سدیم یدید 106523 مرک آلمان 250 گرمی 4.380.000

سرب نیترات 107398 مرک آلمان 100 گرمی 999.000

سرب اکساید 105658 بسته 5 کیلویی 4.789.000

سریم فلوراید 100 گرمی سروا آمریکا 11.590.000

سریم سولفات 100 گرمی 102274 مرک آلمان 3.850.000

سریم نیترات 102271 مرک آلمان 100 گرمی 2.889.000

سزیم کربنات 25 گرمی سحاب شیمی پاسارگاد سروا آمریکا 4.490.000

سلیت 281 بسته 1 کیلویی 102686 مرک آلمان 3.970.000

سولفانیل امید 108035 مرک آلمان 1 کیلویی 2.980.000

سولفولان 807993 مرک آلمان250 میلی لیتری 3.370.000

سولفور (گوگرد ) 107983 مرک آلمان 2.5 کیلویی 1.900.000

دی سوربیتول 99% آلدریچ آمریکا 240850 بسته 100 گرمی 1.880.000

سیلور (نقره ) نیترات اپلیکم آلمان 100 گرمی 8.580.000

سیلور (نقره)سولفات 101534 مرک آلمان 50 گرمی 6.690.000

سیلور کلراید ۲۵گرمی ۱۱۹۲۰۳ مرک آلمان ۳.۳۸۰.۰۰۰

سیلور نیترات (نیترات نقره) 25 گرمی ساخت آکروس آمریکا 3.590.000

سیکلو هگزانون 102888 مرک آلمان 2.5 لیتری 3.370.000

سیکلو هگزان 109666 مرک آلمان 2.5لیتری 4.480.000

سیکلو هگزامید 5 گرمی زیگما آمریکا 5.890.000

سیلیسیم کربید BDHانگلستان 500 گرمی 1.890.000

سیلیسیوم اکساید 500 گرمی 113126 مرک آلمان 2.990.000

سودان بلک بی 25 گرمی BDH 1.198.000

شن دریا ( سی سند ) ۱کیلویی 107712 مرک آلمان ۱.۹۸۰.۰۰۰

فایکول 5 گرمیF2637 زیگما آمریکا 2.998.000

فتالدهاید 10 گرمی 821027 مرک آلمان 2.390.000

فرمالین 104002 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.295.000

فرمامید 1 لیتری 104008 مرک آلمان 2.130.000

فروکتوز 1 کیلویی 104007 مرک آلمان 2.318.000

فروسن 50 گرمی 803978 مرک آلمان 1.989.000

فلوکسین B مرک آلمان P4030 5 گرمی 1.780.000

1-فلورو 4-نیترو بنزن 50 میلی 820580 مرک آلمان 2.890.000

1و10 فنانترولین 841491 مرک آلمان 25 گرمی 3.130.000

اورتو فنانترولین کلراید 10 گرمی 107223مرک آلمان 1.989.000

فنل 100206 مرک آلمان 1 کیلو 3.179.000

فنل فتالین 107233 مرک آلمان 100 گرمی 1.889.000

فنیل آنالین 107256 مرک آلمان 25 گرمی 998.000

فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی آزمایشگاهی ساخت هند 1.999.000

فوشین بازیک 115937 مرک آلمان 25گرمی 1.998.000

فوشین اسیدی 105231 مرک آلمان 25 گرمی 1.288.000

فورفورال 804012 مرک آلمان 1 لیتری 1.858.000

فورفوریل آمینو پورین ( کینیتین ) 1 گرمی سیگما آمریکا 1.770.000

محلول فهلینگ A,B 500 میلی لیتری ساخت CDH 1.258.000

قلع (تین) پودر 250 گرمی 107807 مرک آلمان 3.290.000

قلع اکسید 100گرمی آلدریچ آمریکا 2.830.000

کانادا بالزام 100 میلی لیتری سحاب شیمی پاسارگاد فلوکا سویس 2.190.000

کاغذ تست 0-14 پی هاش 109535 مرک آلمان 330.000

کالکن کربوکسیلیک اسید 25 گرمی 104595 مرک آلمان 2.690.000

کادمیوم سولفات 102027 مرک آلمان 100 گرمی 1.248.000

کادمیوم استات 2 ابه 102002 مرک آلمان 500گرمی 1.999.000

کادمیوم کلراید 100 گرمی 20899 فلوکا 1.980.000

کادمیوم نیترات 100 گرمی 20911 سیگما آمریکا 2.108.000

کارل فیشر 188005 مرک آلمان 1 لیتری 4.690.000

کاربازول 250 گرمی 820255 مرک آلمان 2.920.000

کازئین 1 کیلویی 102241 مرک آلمان 2.108.000

کبالت II نیترات 6 آبه مرک آلمان 100 گرمی 102536 1.999.000

کبالت اکساید یا کبالت سیاه 50 گرمی 102544 مرک آلمان 1.980.000

کبالت II سولفات هفت آبه 100 گرمی 102556 مرک آلمان 3.390.000

کتامین 1 گرمیK2753 زیگما آمریکا 2.380.000

کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) 803057 مرک آلمان 100 گرمی 1.458.000

کلسیم فلزی (گرانول ) 2-6میلیمتر سایز ذرات بسته 100 گرمی 102053 مرک آلمان 2.480.000

کلسیم استات 109325 مرک آلمان 500گرم 1.988.000

کلسیم هیدروژن فسفات 102304 مرک آلمان 500 گرمی 2.989.000

کلسیم هیدرواکساید 102047 مرک آلمان 500 گرمی 1.489.000

کلسیم اکساید 500 گرمی 102047 مرک آلمان 1.140.000

کلسیم سولفات دو آبه 500 گرمی 102161 مرک آلمان 1.489.000

کلسیم فلوراید 500 گرمی ساخت کره 1.840.000

کلسیم کربنات 250گرمی 102066 مرک آلمان 880.000

کلسیم نیترات 500 گرمی مرک آلمان 102121 هر بسته 1.490.000

کلشیسین 1 گرمی C9754سیگما آمریکا 1.780.000

کلرامین T سه آبه 250 گرمی 818705 مرک آلمان 1.780.000

کلروفرم مرک آلمان 2،5 لیتری 102445 1.780.000

کلروفرم کروماتوگرافی 102442 مرک آلمان 1 لیتری 1.489.000

کلروفرم دوتره 102450 مرک آلمان 25 میلی لیتری 5.440.000

کلسترول 103672 مرک آلمان 100گرمی 2.370.000

کینولین مرک آلمان 802407 بسته1 لیتری 3.188.000

کلرو بنزن 801791 مرک آلمان 1 لیتری 1.489.000

2- کلرو بنزوئیل کلراید بسته 250 میلی لیتری 802618 مرک آلمان 2.784.000

کلرو دی متیل سیلان 50 میلی 814104 مرک آلمان 2.880.000

2-کلرو 2-متیل پروپان 1 لیتری 801550 مرک آلمان 3.390.000

کلرید استرانسیوم 6 آبه 107865 مرک آلمان250 گرمی 1.780.000

کلرید آلومینیوم 1 کیلویی 801081 مرک آلمان 2.370.000

کلرید فریک 6 ابه 103943 مرک آلمان 250 گرمی 1.870.000

کلرید اهنIII 6 آبه 103943 مرک آلمان 1 کیلو 2.990.000

کلرید باریم 101717 مرک آلمان 1 کیلویی 1.788.000

کلرید روی 108815 مرک آلمان 1 کیلویی 1.980.000

کلرید زیرکونیوم 808913 مرک آلمان 250 گرمی 2.788.000

کلرید سدیم 106400 مرک آلمان 5 کیلویی 2.788.000

کلرید سدیم 106404 مرک آلمان 1 کیلویی 1.185.000

کلرید سرب 807383 مرک آلمان 100 گرمی 1.219.000

کلرید مس II 102733 مرک آلمان 1 کیلویی 2.368.000

کلرید طلا 101582 مرک آلمان 1 گرمی 15.590.000

کلرید کلسیم 102382 مرک آلمان سحاب شیمی پاسارگاد 1 کیلویی 2.298.000

کلرید لیتیوم 105679 مرک آلمان 100 گرمی 1.760.000

کلرید کروم II802482 مرک آلمان 10 گرمی 1.690.000

کلرید کبالت II 102539 100 گرمی مرک آلمان 2.888.000

کلرید نیکل 106717 مرک آلمان250 گرمی 1.699.000

کلرید منگنز 7آبه 105833 مرک آلمان 1 کیلویی 1.990.000

کلرید منیزیم 814733 مرک آلمان 500 گرمی 1.170.000

کلرید قلع II 107814 مرک آلمان 250گرمی 2.888.000

کلرو ژنیک اسید 1 گرمی C3878 سیگما 2.880.000

کربنات کلسیم 102069 مرک آلمان 1 کیلویی 2.145.000

کربن اکتیو مرک آلمان 102184 بسته 1 کیلویی 2.960.000

کربن تترا کلراید 102222 بسته 2.5 لیتری 4.800.000

کریستال ویولت 101408 مرک آلمان 25 گرمی 1.768.000

کربن دی سولفید 102214مرک آلمان 1 لیتری 3.899.000

کروم تری اکساید 1 کیلویی 102483 ساخت مرک آلمان 2.480.000

کرومیوم نیترات 250 گرمی 102481 مرک آلمان 3.198.000

کوپر ( مس ) پودر 250 گرمی 102703 مرک آلمان 2.169.000

کوپر (مس ) فویل قطر 0.1 میلی متر 102700 مرک آلمان بسته 250 گرمی 3.290.000

کوپر(مس) سولفات 102790 مرک آلمان 250 گرم 1.690.000

کوپر ( مس ) استات مرک آلمان بسته 250 گرمی 102711 1.690.000

کوپر (مس ) اکسید 100گرمی 102766 سحاب شیمی پاسارگاد مرک آلمان 1.690.000

کوپر (مس) نیترات 102753 مرک آلمان 250 گرمی 1.490.000

کوماسی بریلیانت بلو G ساخت BDH انگلستان بسته 25 گرمی 3.190.000

کیومین هیدرو پروکساید مرک آلمان 820502 بسته 250 میلی لیتری 3.190.000

کنگو رد 101340 مرک آلمان 25 گرمی 1.118.000

گلوکز (دکستروز ) 108346 مرک آلمان 1 کیلویی 1.950.000

گلایسین 100590 مرک آلمان 25 کیلویی 22.0000.000

گلایسین 100 گرمی G7126 ساخت زیگما آمریکا 2.180.000

گلیسیرین 104093 بسته 2.5 لیتری مرک آلمان 4.680.000

گلیسیرین تری استات 103000 مرک آلمان 1لیتری 3.380.000

گلوبولین 1 گرمی H2500 زیگما آمریکا 2.498.000

گوانیدیوم کلراید ۱۰۰ گرمی 104219 مرک آلمان 1.440.000

ال – گلوتامین 25گرمی 100289 مرک آلمان 1.390.000

گریس سیلیکون انگلستان امبرسیل 4000 عایق صوتی و حرارتی ، مناسب جهت آب بندی وسایل شیشه ای 100 گرمی 918،000

گزیلن (زایلن ) 108681 مرک آلمان 2،5 لیتری 4.680.000

گزیلن اورنج 5 گرمی 108677 مرک آلمان 4.080.000

گیمسا 109203 مرک آلمان 100 گرمی 3.680.000

لانتانیوم نیترات ساخت مرک 105326 بسته 100 گرمی 2.790.000

لسیتین (تخم مرغی) 524617 مرک آلمان 250 میلی گرم 3.357.000

لیتموس 105312 مرک آلمان 100 گرمی 2.158.000

لیتیم تترا بورات 1 کیلویی 110783 مرک آلمان 7.190.000

لیتیوم اکساید 100 گرمی374725 آلدریچ آمریکا 3.980.000

لیتیوم برماید 1 کیلویی 105669 مرک آلمان 3.980.000


لیتیوم نیترات 112230 مرک آلمان 1 کیلویی 2.980.000

لیتیوم کربنات 250 گرمی 105680 مرک آلمان 1.680.000

لیتیوم هیدرواکساید 105691 بسته 100 گرمی مرک آلمان 1.680.000

لیتیوم یدید 50 گرمی 818287 مرک آلمان 2.780.000

لوسین 25 گرمی زیگما آمریکا 1.198.000

مالتوز مرک آلمان 100 گرمی 105912 1.390،000

دی مانیتول سیگما آمریکا M9647 بسته 250 گرمی 1.380.000

مالو نیتریل 822086 مرک آلمان 100 گرمی 2.580.000

مالاشیت گرین 101398 مرک آلمان 100 گرمی 2.780.000

مایو اینوزیتول 104507 مرک آلمان 50 گرمی 1.760.000

متانل 106008 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.180.000

متانل 106009 مرک آلمان 2.5 لیتری 1.380.000

متانل کروماتوگرافی 106007 مرک آلمان 2،5 لیتری 1.670.000

متانل خشک کروماتوگرافی 106012 مرک آلمان 2،5 لیتری 2.580.000

متیل اورنج 101322 مرک آلمان 100 گرمی 2.580.000

متیل ترت بوتیل اتر 1 لیتری دایجونگ کره 1.670.000

متیل رد 106076 مرک آلمان 25 گرمی 1.988.000

متیل بلو 116316 مرک آلمان 25 گرمی 2.938.000

متیل بنزوات 1 لیتری اکروس آمریکا 5.490.000

1-متیل 2-پیرولیدون 1 لیتری 806072 مرک آلمان 1.890.000

4- متیل بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری سحاب شیمی پاسارگاد 821131 مرک آلمان 3.980.000

دی متیل آنیلین 1 لیتری 803060 مرک آلمان 2.788.000

متیلن بلو 100 گرمی 159270 مرک آلمان 2.788.000

متیونین 25 گرمی زیگما آمریکا 1.294.000

مرکوری(جیوه) اکسید 104465 مرک آلمان 100 گرمی 2.990.000

مرکوری استات ۱۰۴۴۱۰ مرک آلمان ۵۰ گرمی 1.980.000

مرکوری(جیوه) سولفات 104481 مرک آلمان 100گرمی 2.990.000

مرکوری ( جیوه ) 104403 مرک آلمان 250 گرمی 5.798.000

مرکوری (جیوه) کلراید مرک آلمان 100 گرمی 104417 2.298.000

جیوه نیترات 104437 مرک آلمان 250 گرمی 6.288.000

مرکوری (جیوه) نیترات 104437بسته 50 گرمی مرک آلمان 1.998.000

مرکوری (جیوه ) 100 گرمی دگوسا آلمان 2.189.000

مرکوری یداید 100 گرمی 104420 مرک آلمان 1.998.000

مرکاپتو اتانول 805740 مرک آلمان 250 میلی لیتری 2.998.000

منیزیم سولفات 105882 مرک آلمان 2،5کیلویی 1.740.000

منیزیم 250 گرمی 805817 مرک آلمان 1.660.000

منیزیم اکساید 100 گرمی 105866 مرک آلمان 1.660.000

منیزیم نوار 105812 مرک آلمان قطر 3 میلی متر 1.448.000

منیزیم نیترات 500 گرمی 105853 سحاب شیمی پاسارگاد مرک آلمان 1.890.000

منیزیم فسفات 500 گرمی 105872 مرک آلمان 2.298.000

منگنز (پودر فلزی ) 112237 بسته 250گرمی مرک آلمان 2.580.000

منگنز سولفات 105999 مرک آلمان 1 کیلویی 1.998.000

منگنز نیترات 500 گرمی 105940 مرک آلمان 1.998.000

منگنز اکسید 1 کیلویی 105862 مرک آلمان 3.170.000

منگنز استات 4آبه 105819 مرک آلمان 250 گرمی 1.998.000

موراکسید ( ملح مرده ) 106161 مرک آلمان 25 گرمی 3.170.000

مورین 106098 مرک آلمان 5 گرمی 2.580.000

مورفولین پروپان سولفونیک اسید MOPS ۲۵۰ گرمی ۱۰۶۱۲۹ مرک آلمان ۸.۳۰۰.۰۰۰

مونو کلسیم فسفا ت 102203 مرک آلمان500 گرمی 1.190.000

محلولهای استانداردهای فلزی 500 میلی لیتری ، منیزیم ، کروم ، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت ، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم،
لیتیم ،استرانسیم 1000ppm ساخت مرک آلمان هر بسته 1.890.000

محلول استاندارد سزیم 170212 بسته 100میلی مرک آلمان 3.190.000

محلول استاندارد تیتانیوم 170363 بسته 500میلی مرک آلمان 2.990.000

محلول استاندارد طلا بسته 500میلی 170216 مرک آلمان 6.890.000

محلول استاندارد نقره بسته 500میلی 119797 مرک آلمان 2.980.000

محلول استاندارد زیرکونیوم 170370 بسته 100میلی مرک آلمان 3.380.000

محلول استاندارد تلور بسته 100میلی 119514 مرک آلمان 3.380.000

محلول استاندارد پلاتین بسته 100میلی 170219 مرک آلمان 3.380.000

محلول بافر آمونیاکی 1لیتری 109478 مرک آلمان 2.580.000

نسلر A 109011 مرک آلمان 500 میلی 2.580.000

نفتالین 106200 مرک آلمان 1 کیلو 2.298.000

نفتالین استیک اسید 25 گرمی سیگما 1.890.000

نیکل 250 گرمی 112277 مرک آلمان 3.497.000

نیکل II نیترات 106721 مرک آلمان 1 کیلویی 3.448.000

نیکل II نیترات 106721 مرک آلمان 250 گرمی 1.980.000

نیکل اکسید 637130 آلدریچ آمریکا 100 گرمی 1.880.000

نیکوتینیک اسید 100 گرمی 818714 مرک آلمان 1.599.000

نیتروبنزن 99% 806770 مرک آلمان سحاب شیمی پاسارگاد 1 لیتری 1.999.000

نین هیدرین 10 گرمی ریدل آلمان1.655.000

4-نونیل فنل 1 گرمی آلفایزر آمریکا 2.590.000

وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی فلوکا سوئیس 6.290.000

هپارین 1 ویال سیگما آمریکا 2.188.000

هگزا متیلن تترامین 818712 مرک آلمان 100گرمی 860.000

هگزیل آمین ۱۰۰ میلی ۸۰۴۳۲۶ مرک آلمان ۹۸۸.۰۰۰

هماتوکسیلین مایع 105174 مرک آلمان 2،5 لیتری 2.790.000

هماتوکسیلین 25 گرمی 115938 مرک آلمان 2.780.000

هیدرازین هیدرواکساید 804608 مرک آلمان 1 لیتر 3.994.000

هیدرازین سولفات 100 گرمی 104603 مرک آلمان 999.000

هیدرازین دی کلراید (هیدرو کلراید) 104601 مرک آلمان 100 گرمی 999.000

هیدروکسیل امین هیدروکلراید 104616 مرک آلمان 250 گرمی 2.690.000

هیدرواکسی اتیل سلولز با آرت نامبر 822068 ساخت مرک آلمان 500گرمی 2.690.000

هیدرواکسی کینولین 50 گرمی 107098 مرک آلمان 1.589.000

هیدرواکسی کینولین سولفات مونو هیدرات 100 گرمی 814528 مرک آلمان 2.190.000

هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 100 گرمی آلدریچ آمریکا 2.190.000

هیدروکینون 250 گرمی 822333 مرک آلمان 1.230.000

هیامین 115480 مرک آلمان 1 لیتری 1.999.000

1-هگزانول 804393 مرک آلمان 1 لیتری 2.190.000

هگزامین (متنامین ) Methenamine 104343 بسته 500 گرمی مرک آلمان 1.999.000

هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340 مرک آلمان 2.880.000

هیستیدین 25 گرمی ریدل آلمان 1.144.000

هیدرازین سولفات 104603 مرک آلمان 100 گرمی 1.144.000

ید 104761 مرک آلمان 100 گرمی 1.990.000

یوتریوم نیترات 112516 شش آبه 25گرمی 4.890.000

EDTA 100944 مرک آلمان 1 کیلویی 2.598.000

EDTA دی سدیم سالت 108454 بسته 250 گرمی مرک آلمان 1.190.000

EDTA تترا سدیم سالت سحاب شیمی پاسارگاد دی هیدرات 108438 مرک آلمان 250 گرمی 2.290.000

EDTA پتاسیم دار 104819مرک آلمان 100 گرمی 2.280.000

EDTA نمک دی سدیم و منیزیم 108423 مرک آلمان 250 گرمی 2.280.000

توجه : تحویل کالا بستگی به موجودی آن در انبار دارد

.

لیست کامل مواد و تجهیزات شرکت بازرگانی سحاب شیمی پاسارگاد به همراه قیمت قابل دانلود در سایت رسمی شرکت سحاب شیمی پاسارگاد به آدرس : www.sahabshimi.com ، همچنین برای دریافت کاتالوگ کالاها و یا مشخصات کالاها میتوانید به سایت ما مراجعه نمایید .

لطفا درخواست خود را در ساعات اداری به شماره تلفنهای 88756692و 88756693 بصورت نمابر و یا بوسیله پست الکترونیک به آدرس info@sahabshimi.com ارسال نمایید .

درصورت نیاز به اطلاعات تکمیلی و یا راهنمایی ، از 9 صبح تا 9 شب با

شماره تلفن 6775377 0912 تماس حاصل فرمایید

از همکاران عزیز جدا تقاضا داریم از کپی کردن لیستها و ارسال آنها به عنوان خودشان خودداری فرمایند

مواد،شیمیایی،آزمایشگاهی،مرک،فلوکا،اکروس،MERCK،امونیوم،اتانل،استن،سیلور،نقره،سولفات،استات،
نیترات،اسید،سولفوریک،کلریدریک،نیتریک،نمک،EDTA،سلیکاژل،پتاسیم،هیدرازین،هماتوکسیلین،نیکل،
جیوه،اکسید،کلرید،یدید،روی،باریم،سرب،سدیم،استات،هیدرواکسید،مولیبدات،پرمنگنات،اورنج،بلو،رد،ویولت، لیتیوم،طلا،فسفات،فسفر،گزیلن،اتر

کلمات کلیدی :

مواد-شیمیایی-آزمایشگاهی-مرک-فلوکا-اکروس-MERCK-امونیوم-اتانل-استن-سیلور-نقره-سولفات-استات-نیترات-اسید-سولفوریک-کلریدریک-نیتریک-نمک-EDTA-سلیکاژل-پتاسیم-هیدرازین-هماتوکسیلین-نیکل-جیوه-اکسید-کلرید-یدید-روی-باریم-سرب-سدیم-استات-هیدرواکسید-مولیبدات-پرمنگنات-اورنج-بلو-رد-ویولت-لیتیوم-طلا-فسفات-فسفر-گزیلن-اتر